Onze buitengewoon saaie algemene voorwaarden:

Offertes

1. De door EnjoyVideo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

3. EnjoyVideo stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. EnjoyVideo bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EnjoyVideo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EnjoyVideo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EnjoyVideo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EnjoyVideo zijn verstrekt, heeft EnjoyVideo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. EnjoyVideo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EnjoyVideo is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4. EnjoyVideo is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

5. Indien er door EnjoyVideo audio-opnames gemaakt worden die gebruikt dienen te worden in de videomontage, is EnjoyVideo niet aansprakelijk voor de kwaliteit hiervan. Er wordt een (2 sporen) stereo audio opname gemaakt van het geleverde signaal. Hieraan kunnen achteraf door EnjoyVideo geen correcties op worden toegepast.

6. Indien het door de opdrachtgever aanleveren van een audiosignaal (zie lid 5) niet mogelijk is, zal gebruik worden gemaakt van zaal- of cameramicrofoons. Het spreekt voor zich dat dit een kwalitatief minder resultaat zal opleveren.

7. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een redelijke verlichting van het te filmen onderwerp. Aanwijzingen van het personeel van EnjoyVideo dienen hierin altijd opgevolgd te worden.Indien het opvolgen van aanwijzingen van het personeel van EnjoyVideo niet mogelijk is zal dit door EnjoyVideo gemeld worden en kan EnjoyVideo niet de beste beeldkwaliteit garanderen.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EnjoyVideo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal EnjoyVideo de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal EnjoyVideo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal EnjoyVideo geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien dewijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Intellectuele eigendom

1. EnjoyVideobehoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De opdrachtgevers vrijwaren EnjoyVideo volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door EnjoyVideo ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van EnjoyVideo. Op alle EnjoyVideo producties rust het auteursrecht. Een EnjoyVideo productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, EnjoyVideo.

3. EnjoyVideo behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van EnjoyVideo op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgendegevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan EnjoyVideo ter kennis gekomen omstandigheden geven EnjoyVideo goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien EnjoyVideo de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is EnjoyVideo bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van EnjoyVideo schadevergoeding te vorderen.

3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert na akkoord op de offerte gelden de volgende regels:

Annulering 4 weken of langer voor aanvang van de opdracht: Geen kosten

Annulering tot 5 dagen voor aanvang van de opdracht: 25% van het totaalbedrag.

Annulering tot 48 uur voor aanvang van de opdracht: 50% van het totaalbedrag.

Annulering 48 tot 24 uur voor aanvang van de opdracht: 75% van het totaalbedrag.

Annulering op de dag van de opdracht: 100% van het totaalbedrag.

Aansprakelijkheid

Indien EnjoyVideo aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van EnjoyVideo , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van EnjoyVideo beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EnjoyVideo of haar ondergeschikten.

4. EnjoyVideo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Facturatie / Betaling

1. EnjoyVideo hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders afgesproken en op een door EnjoyVideo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van EnjoyVideo en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens EnjoyVideo onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Reis en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden meegenomen in de offerte.

Muziekrechten

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra, en de afdraging hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de aangifte en afdraging hiervan.

Promotie

EnjoyVideo behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.